Általános Szerződési Feltételek

 1. A szolgáltató adatai:

Cégnév: Geotherm Üdülő Kft.
Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 25.
Cégjegyzékszám: 09-09-000056
Adószám: 10254808-2-09

 2. Általános szabályok:

 a)      Jelen „Általános Szerződési Feltételek” - a továbbiakban: ÁSZF - szabályozza a szolgáltató által 4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 25. szám alatt üzemeltetett Hotel Silver**** szálloda és a 4-es számú főút, Kabai útfél, 194-es km kőnél található Silver Major vendégház szálláshelyeinek és az ahhoz kapcsolódó a szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit.

b)      Jelen ÁSZF nem zárja ki speciális, vagy egyedi megállapodások megkötését utazási irodákkal, utazásközvetítőkkel, utazásszervezőkkel, vagy más olyan személyekkel, akik a szolgáltató szolgáltatásai értékesítése érdekében a szolgáltatóval hosszabb távon együttműködnek.

 3. A szerződő fél:

 a)      A szerződő fél a szolgáltató szolgáltatásait megrendelő, igénybe vevő természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. Szerződő fél az a természetes személy is, aki a szolgáltató szolgáltatását ténylegesen igénybe veszi. A szolgáltatást megrendelő és/vagy igénybe vevő a továbbiakban együttesen: vendég.

b)      A szolgáltató és a vendég a - feltételek teljesülése esetén - a szükség szerint a szolgáltatási megállapodás szerződő feleivé válnak - a továbbiakban együttesen: szerződő felek.

 4. A szolgáltatási szerződés létrejötte, a foglalás menete, a foglalás módosítása:

 a)      A vendég szóban, írásban - levélben, faxon, E-mailben - küldött ajánlatkérésére a szolgáltató az ajánlatkérés kézhezvételétől számított 24 órán belül ajánlatot küld a vendég részére. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 36 órán belül írásban a tényleges megrendelés a vendég részéről nem érkezik meg, úgy a szolgáltató az ajánlati kötöttsége alól mentesül, a szolgáltató ajánlati kötöttség megszűnik.

 b)      A szolgáltatási szerződés a vendég által leadott megrendelés - foglalás - szolgáltató írásbeli visszaigazolásával jön létre, és ezen írásbeli visszaigazolásra tekintettel, a megrendelés - foglalás - írásban létrejött szerződésnek minősül. A szóban leadott megrendelés és/vagy megrendelés módosítás csak abban az esetben keletkeztet szerződéses kötelmet, ha azt a szolgáltató írásban visszaigazolta, a megrendelés, vagy a megrendelés módosítás szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem keletkeztet szerződéses kötelmet.

c)      A szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés határozott időre szól.

d)     Abban az esetben, ha a vendég a határozott időtartam lejártát megelőzően úgy dönt, hogy a szolgáltatást a határozott időtartam elteltéig nem kívánja igénybe venni, akkor is köteles a szolgáltatás teljes ellenértékét a szolgáltató részére megfizetni, a szolgáltató pedig jogosult a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékének követelésére. A vendég által a határozott időtartam lejárta előtt elhagyott szobát a szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

 e)      A szállás-szolgáltatás igénybevételnek Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

 f)       A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják. A szállodában bejelentés nélkül senki sem lakhat.

 g)      A szolgáltatási szerződés módosítása kizárólag a szerződő felek írásba foglalt együttes akaratával lehetséges.

 5. Az elszállásolás kezdete és vége (check-in és check-out)

 a)      A Vendégnek joga van a lefoglalt szoba elfoglalására a megállapodás szerinti nap 14:00 órától.

 b)      A Szolgáltatónak abban az esetben, ha a Vendég nem jelenik meg a megállapodás szerinti nap 18:00 óráig, joga van arra, hogy visszalépjen a szerződéstől kivéve, ha későbbi érkezési időpont került kikötésre.

 c)      Amennyiben a vendég foglalót fizetett, a szoba(k) legkésőbb a következő nap 9:00 óráig lefoglalva marad(nak).

 d)     A Vendégnek a szobát az elutazási napon 11:00 óráig el kell hagynia.

 e)      A szálloda foglaltságának függvényében, térítés ellenében biztosítja a korai érkezés, illetve a késői elutazás lehetőségét. Amennyiben ezen szolgáltatásunkat kívánja igénybe venni, kérjük, minimum az érkezését megelőző napon jelezze számunkra.

 6. Az elszállásolás meghosszabbítása:

 a)      A tartózkodás Vendég általi meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.

 b)      Amennyiben a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 12:30 óráig nem üríti és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a szobaárat egy további napra is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

 7. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei:

 a)      A vendég a megrendelt és a szolgáltató által visszaigazolt szállodai szobát az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el – check-in - és azt utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig – check-out - köteles elhagyni.

 b)      Abban az esetben, ha a vendég a szobát az érkezési napon az 5.(a) pontban meghatározott check-in időpont előtt kívánja elfoglalni, azt felár ellenében a szabad kapacitás függvényében megteheti.

 c)      A szolgáltató vendégei számára lehetővé teszi - a háziállatra vonatkozó külön díjfizetés ellenében -, hogy a szállodába kutyáját, vagy macskáját bevigye azzal, hogy a háziállat a szállodai szobában kizárólag a vendég felügyeletével tartható és a vendégek számára nyitva álló közös helyiségeket csak a szállodai szoba megközelítésére használhatják, egyéb helyiségeket - pl.: étterem, wellness, stb. - a háziállatok nem használhatják. Amennyiben a szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a háziállat mérete, vagy viselkedése zavarja az üzemeltetést, jogosult a háziállat fogadását megtagadni.

 d)     A vendég teljes kártérítéssel tartozik a háziállata által okozott károkért.

 e)      A szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szolgáltatás nyújtását megtagadni, ha:

1)      a vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott szobát, illetve a szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat és/vagy az azok biztosítására szolgáló helyiségeket nem rendeltetésszerűen használja,

2)      a vendég a szálloda házrendjét megzavarja, és a zavaró magatartást felszólítás ellenére sem hagyja abba,

3)      a vendég nem tartja be a szálloda biztonsági szabályzatát - pl.: tiltott helyen dohányzik és azt a felszólítás ellenére sem hagyja abba,

4)       a vendég a szálloda alkalmazottaival, vagy vendégeivel kifogásolható módon, durván viselkedik, alkohol, vagy kábítószer befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan magatartást tanúsít,

5)      a vendég fertőző, vagy olyan betegségben szenved, amely zavarja a többi vendég nyugalmát.

6)      a szerződő fél vagy a vendég a szolgáltató által igényelt fizetési garancia vállalási kötelezettségét a szolgáltató által meghatározott időpontig nem teljesíti.

 f)       Amennyiben a szerződő felek közötti szerződés „vis maior” miatt nem megy teljesedésbe, úgy a szerződés megszűnik.

 g)      A vendég a szálloda összes szolgáltatását, a teljes tartózkodási idő alatt saját felelősségére veszi igénybe.

 h)      A gyermek, vagy fiatalkorú vendég egészségi állapota, vagy bármilyen egyéb okból nem hagyható szülői felügyelet nélkül.

 A gyermekanimációs programok feltételezik a gyermekek aktív bevonását a programokba, ezért amennyiben a gyermek felügyelete szakképzett egészségügyi, vagy orvosi felügyeletet igényel, a szálloda megtagadhatja az animációs programokon való részvételét. (A szolgáltató nem rendelkezik egyes mentális betegségek, vagy szellemi sérültek ellátását célzó speciális szakmai tudással).

 8. A szolgáltatások biztosítása:

 a)      Amennyiben a szolgáltató saját hibájából - különösen: túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák - nem tudja biztosítani a megrendelt szolgáltatásokat, köteles a vendég elhelyezéséről gondoskodni.

 b)      A szolgáltató az (a) pontban vállalt kötelezettsége körében köteles:

1)      a megrendelésben visszaigazolt szolgáltatásokat az abban megjelölt áron, az ott kikötött időtartama - vagy az akadályoztatás megszűnéséig - egy másik ugyanazon, vagy magasabb kategóriájú szálláshelyre felajánlani, és a vendég elfogadása esetén biztosítani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a szolgáltatót terheli.

2)      igény esetén térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosítani a vendégnek, hogy a szálláshelyváltozást az általa megjelölt személlyel közölhesse.

3)      ingyenes transzfert biztosítani a vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez és az esetleges visszaköltözéshez.

c)      Amennyiben a szolgáltató a (b) pontban rögzített kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve ha a vendég a számára felajánlott helyettesíthető szálláshelyeket elfogadja, a vendég utólagos kártérítési igénnyel nem léphet fel.

 9. A szolgáltató által alkalmazott árak:

 a)      A szálloda mindenkori listaárai - Rack Rate -a szálloda recepcióján kerülnek kifüggesztésre, az egyéb szolgáltatások áraival egyetemben.

 b)      A szolgáltató az árait előzetes bejelentés nélkül bármikor jogosult szabadon megváltoztatni, természetesen azzal, hogy ez nem vonatkozik azon árakra, amelyeket a szerződő fél kérésére adott árajánlatában már megajánlott.

 c)      A Vendég a szolgáltatások áráról mindig tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt a szálloda recepcióján.

 d)     A szolgáltató által közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amit a helyszínen kell megfizetni. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jogszabályi változás esetén a többletterheket előzetes értesítés nélkül áthárítsa a szerződő félre és/vagy a vendégre.

 e)      A szolgáltató árait jogosult magyar forintban és bármely konvertibilis valutában is meghatározni.

 f)       A szolgáltató vállalja, hogy az aktuális szállodai szobaárait, az aktuális akcióit, kedvezményeit, és egyéb ajánlatait az általa működtetett www.hotelsilver.hu és www.silvermajor.hu weboldalon is közzéteszi.

 g)      Utazási irodákkal (tour operátor) való együttműködés és vendégközvetítés esetében, együttműködési szerződés hiányában a szolgáltató bruttó (jutalékot és áfát tartalmazó) számlát állít ki, jutalék kifizetése a tour operátor jutalék számlája ellenében lehetséges. Szerződött partner esetén a szerződésben megállapított szerződéses ár kerül kiszámlázásra.

 10. Kedvezmények:

 a)      Az aktuális ajánlatok, kedvezmények a szálloda weboldalán kerülnek meghirdetésre.

 b)      A meghirdetett kedvezmények nem vonhatóak semmilyen más kedvezménnyel.

 c)      A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos foglalás vagy rendezvények esetén, egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

 11. Gyermekkedvezmények

 a)      Gyermekek részére- a szülőkkel közös szobában történő elhelyezés esetén- az alábbi szállás-étkezés kedvezményt biztosítjuk:

0-3 éves korig (a 3. életévét még be nem töltött gyermek esetén): 100%

3-12 éves korig (a 12. életévét még be nem töltött gyermek esetén): 50% kedvezmény a felnőtt ágy árából

12 éves kor fölött a pótágy ár fizetendő, amennyiben másik két felnőttel egy szobában történik az elhelyezés. Amennyiben egy felnőtt és egy 12 évnél idősebb gyermek lesz egy szobában elszállásolva, úgy a gyermeknek is a felnőttágy árat kell fizetnie.

 b) Pótágy elhelyezésére csak bizonyos szobatípusokban van lehetőség.

 c) A pótágy igényt a szolgáltatóval előzetesen, a foglalással egy időben egyeztetni szükséges.

 12. A fizetés módja és annak garanciája:

 a)      A szolgáltató a megrendelt szolgáltatások teljes összegét, a tartózkodás egészére számítva feltünteti az általa a vendég számára küldött írásos visszaigazoláson. A lefoglalt szállás-szolgáltatások értékének 20%-át foglalóként a vendég köteles kiegyenlíteni a visszaigazoláson szereplő érkezési dátumot minimum 8 nappal megelőzően.

 b)      A vendég a tartózkodás időtartamára számított foglaló összegét több módon egyenlítheti ki: átutalhatja bankszámlaszámunkra, bankján keresztül SZÉP kártyájáról az összeget számunkra jóvá íratja, postai csekken befizeti.
A fizetéssel kapcsolatban felmerülő esetleges költségek a szerződő felet terhelik.

 c)      A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a vendég által igénybe vett extra, azaz a megrendelt szolgáltatásokon felüli helyszíni fogyasztással keletkező szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére garanciát kérjen a szerződő féltől, vagy a vendégtől. Ezen garanciák az alábbiak lehetnek:

1)      hitelkártya garancia: a tartózkodási idő hosszától függően meghatározásra kerül egy díjelőleg, deposit, amely távozásig a hitelkártyán zárolásra kerül.

2)      szolgáltatási díjelőleg: a deposit kiegyenlíthető készpénzben is érkezéskor. A fel nem használt összeg elutazáskor visszafizetésre kerül.

 d)     A szerződő fél a szolgáltatás ellenértékét magyar forintban és/vagy választása szerint bármely olyan pénznemben jogosult és köteles kiegyenlíteni, amelyet a szolgáltató a recepción elhelyezett hirdetményében és/vagy a www.hotelsilver.hu / www.silvermajor.hu weboldalon elfogadásra meghirdetett. Abban az esetben, ha a szolgáltatások ellenértékének megfizetése egészben, vagy részben nem magyar forintban történik, az átszámítás a számla kiállítását megelőző napi MNB deviza közép árfolyam alapján történik. A szolgáltató biztosítja, hogy az átszámítás és a számlázás alapját képező deviza vételi árfolyamról a szálloda recepciója tájékoztatásképpen igény esetén tájékoztatást nyújt.

 e)      A szolgáltató a szolgáltatás(ok) ellenértékének kiegyenlítésére készpénzkímélő fizetési eszközöket - így pl.: bankkártya, hitelkártya, cafeteria eszközök továbbá külön szerződés alapján: egészségbiztosítási kártya, voucher, kupon - is elfogad, amelyek mindenkori aktuális listája - kérésre - a szálloda recepcióján megtekinthető.

 f)       Szolgáltató a vendég a szálloda vendéglátó egységeiben történő fogyasztását a szobaszámlájára terheli, vagy a vendég készpénzben kifizetheti a vendéglátó egységben.

 13. A lemondási feltételek:

 a)      Amennyiben a szálloda ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és módosítási feltételek a következők:

1)      a visszaigazolt érkezés napját megelőző 72 órán belüli elállás esetén a kötbér összege egy éjszaka szállás 50%-a,

2)      a visszaigazolt érkezés napját megelőző 48 órán belüli elállás esetén a kötbér összege egy éjszaka szállás 75%-a

3)      a visszaigazolt érkezés napját megelőző 24 órán belüli elállás esetén a kötbér összege egy éjszaka szállás 100%-a

 Amennyiben a Szerződő fél gazdálkodó szervezet (ideértve a gazdasági társaságokat, társadalmi szervezeteket, egyházakat, önkormányzatokat, önkormányzati intézményeket, állami szervezeteket és azok intézményeit stb.), az elállás esetén esedékes kötbért akkor is a Szerződő fél/Megrendelő köteles a Szolgáltatónak megfizetni, ha a szállásdíjat egyébként a Vendég viselné.

 b)      Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét foglalófizetéssel biztosította, és az érkezési napon nem érkezik meg (írásos lemondás nem érkezik), a Szolgáltató a szerződésben meghatározott mértékű megfizetett foglaló teljes összegét kötbérként érvényesíti. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap 9:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

 c)      A befizetett foglaló az érkezés előtt 3 napon túli lemondás esetén nem téríthető vissza, időpont módosítás viszont lehetséges!

d)     Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét foglalófizetéssel, hitelkártyagaranciával, vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az érkezési napon helyi idő szerint 18:00 órát követően megszűnik.

 14. A vendég jogai:

 a)      A szerződés értelmében a vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek a speciális feltételek hatálya alá.

 b)      A vendég a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet. A szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a hozzá írásban, vagy a recepcióján szóban előterjesztett és jegyzőkönyvbe felvett panaszt a panasz beérkezését követő 72 órán belül kivizsgálja és arra a vendégnek érdemi választ ad.

 15. A vendég kötelezettségei:

 a)      A vendég köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét legkésőbb a szerződésben meghatározott módon és időpontig a szolgáltató részére kiegyenlíteni.

 b)      Abban az esetben, ha a Vendégek élelmiszert vagy italokat behoznak a szállodába, és nyilvános helyiségekben elfogyasztják, a Szolgáltató jogosult arra, hogy ezekért méltányos térítést számlázzon ki (az úgy nevezett „dugópénz” italok esetén).

 c)      A szálloda vendéglátó ipari egységeiből ételt/italt kivinni tilos.

 d)     A szállóvendégek gépjárművei térítés ellenében használhatják a szálloda két, felszíni, zárt, kamerával megfigyelt parkolóját, illetve mélygarázsát. A parkolóban a KRESZ előírása szerint kell közlekedni.

 e)      A szemetet a szálloda területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérjük kidobni. A szobából, illetve az épületből bútorokat kivinni, áthelyezni nem lehet.

 f)       A szálloda területén lévő eszközöket, berendezéseket a szállóvendég kizárólag saját felelősségére használhatja.

 g)      A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében 2012. január 1-től a szálloda nemdohányzó létesítmény. Ennek értelmében a szálloda zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is ), közösségi területein, valamint a szállodához tartozó teljes nyílt területen (beleértve a teraszokat, erkélyeket is) tilos a dohányzás. A hivatkozott jogszabály betartására vonatkozó kötelességére felhívó jelzéseket a jogszabályban előírt területeken a szálloda elhelyezte.  A szálloda alkalmazottjai jogosultak a vendégeket, valamint a  szálloda területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására. A vendégek, illetve a szálloda területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely vendég vagy a szálloda területén tartózkodó személy jogsértő magatartása miatt a szálloda üzemeltetőjét az illetékes hatóság hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje.
A szobában történő dohányzás esetén a Szolgáltató jogosult 10.000,-Ft extra takarítási díjat felszámolni a Vendéggel szemben.

 h)      Tűz esetén a recepciót kérjük haladéktalanul értesíteni. A Vendégek kötelesek tűz vagy egyéb riasztás esetén a szobákat, illetve a szálloda közös rendeltetésű tereit az itt elhelyezett tájékoztató szerint a lehető leghamarabb elhagyni. Tűz esetén a liftek használata tilos.

 i)        A szállóvendég által hozott tűzijátékhoz és egyéb engedélyköteles tevékenységhez a szálloda írásos hozzájárulása, továbbá a szállóvendégek általi hatósági engedélyek beszerzése szükséges.

 j)        A vendég köteles gondoskodni arról, hogy a felügyelete alá tartozó kiskorúak folyamatosan felnőtt felügyelete alatt tartózkodjanak a szolgáltató szállodájában.

 k)      A vendég köteles az őt ért kárt haladéktalanul jelenteni a szálloda recepcióján és minden szükséges adatot szálloda rendelkezésére bocsátani, amely ahhoz szükséges, hogy a káreset körülményei tisztázhatóak lehessenek, illetve amelyek egy esetleges szabálysértési, vagy büntető eljáráshoz szükségesek.

 l)        A Vendég kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szálloda közös használatú területein (kivéve öltözők, mellékhelyiségek, de beleértve a gépkocsi parkolót és a szállodához közvetlenül tartozó külső területek) vagyonvédelmi okokból zártláncú kamerarendszert üzemeltet, melynek felvételei a vonatkozó jogszabályi előírások alapján törlésre kerülnek.

 m)    Elutazáskor a Vendég köteles a szobakártyákat a recepción leadni. Ennek elmulasztása, illetve a kártya elvesztése vagy megsemmisülése esetén a Szolgáltató jogosult az adott kártya után kártérítési díjat felszámítani, melyet a Vendég távozáskor köteles megfizetni. A szobakártyákat a Vendég az elutazásának napján 11:00 óráig használhatja fel a szobájába való bejutásra. A szobakártya ezen időpontot követően – kivéve, ha a vendég a Szolgáltatóval megállapodott a tartózkodás meghosszabbításáról- érvényességét veszti.

 16. A vendég kártérítési felelőssége:

 a)      a vendég köteles mindazon károkért helytállni, melyeket a szolgáltató, vagy harmadik személy elszenved a vendég, vagy kísérője, vagy ezen személyek bármelyikének felügyelete alá tartozó személyek okoznak.

 b)      A vendég kártérítési kötelezettsége akkor is fennáll, ha a károsult kárának megtérítését közvetlenül a szolgáltatótól jogosult követelni.

 17. A szolgáltató jogai:

 a)      Amennyiben a vendég az igénybe vett, vagy megrendelt, de igénybe nem vett szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégek azon vagyontárgyaira, melyeket a szállodába magával vitt.

 b)      A Szálloda területén állandó felügyeletet biztosító portaszolgálat (recepció) jogosult a ki- és a belépő vendégek ellenőrzésére, személyazonosságuk megállapítására, indokolt esetben a járművek kilépéskori átvizsgálására.

 c)      Szükség esetén a portaszolgálat jogosult a szálloda területén zajló forgalom irányítására.

 d)     Vagyon és balesetvédelmi okokból a szálloda egész területe biztonsági kamerákkal van ellátva. A vendég a szállodába történő belépéssel hozzájárul, hogy róla felvétel készüljön. A felvételeket az elektronikus rendszer 1 hónapig tárolja, utána automatikusan törlésre kerül.

 e)      A szálloda területén a szállodai vendégek szórakoztatása érdekében különböző programok kerülnek lebonyolításra. A programokról fotó és videófelvételeket készíthet a szálloda munkatársa, vagy a szálloda által az erre a feladatra megbízott vállalkozás, marketing és promóciós célokra. A programokon megjelent vendég tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy ilyen módon a róla készített felvétel megjelenhet kiadványokban és különböző reklám felületeken.

 18. A szolgáltató kötelezettségei:

 a)      A szolgáltató köteles a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások és szolgáltatás standardok szerint teljesíteni.

 b)      A szolgáltató köteles a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a problémakezeléshez szükséges lépéseket megtenni, a megtett lépéseket írásban rögzíteni és erről a vendéget tájékoztatni.

 c)      A szállodán belüli területen, valamint a teraszokon Vendégeink nyugalma érdekében 22:00 órát követő időszakban hangoskodni tilos, beleértve a szobák belső tereiben történő zavaró hangerejű televíziózást, zenehallgatást, valamint a hallban lévő hangos zenélést, melynek betartásáért a szállodai személyzet felel.

 19. A szolgáltató kártérítési felelőssége:

 a)      A szolgáltató felelősséget vállal minden olyan a vendéget ért kárért, amely a szállodáján belül, a maga, vagy alkalmazottai hibájából következett be.

 b)      A szolgáltató felelőssége nem terjed ki azon káreseményekre, amelyek a szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég, vagy a felügyelete alá tartozók okoztak.

 c)      A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szállodán belül kijelöljön olyan helye(ke)t ahová a vendég nem léphet be. A szolgáltató köteles az ilyen helyeket jól láthatóan megjelölni. A szolgáltató nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek azon helye(ke)n érik a vendéget, vagy a felügyelete alatt állókat, ahová a vendég nem léphet be.

 d)     A szolgáltató felelősséget vállal a vendéget ért mindazon kárért, amelyet a vendég dolgainak elvesztése, elpusztulása vagy megsérülése miatt szenved, abban az esetben, ha a vendég a szolgáltató által kijelölt, illetőleg az általában erre rendelt helyen, vagy a szobájának széfjében helyezett el, vagy amelyet a vendég a szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit a dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.

 e)      A szolgáltató a vendég értéktárgyának, értékpapírjának vagy készpénzének elvesztéséért, elpusztulásáért, vagy megsérüléséért csak akkor felelős, ha azt kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítási kötelezettség a vendéget terheli.

 f)       Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

 g)      A Szolgáltatót abban az esetben sem terheli kártérítési felelősség, ha a szállodai wellness részlegnek, szabadidőközpontjának vagy sporteszközeinek rendkívüli vagy egészségügyi előírások betartása véget elrendelt karbantartás idejére ezen létesítmények használata korlátozott vagy nem megengedett.

 h)      A szálloda wellness részlegének használata a Vendég saját felelősségére történik, a víz közeli területeken fokozott a csúszásveszély, ebből eredő balesetekért a szálloda felelősséget nem vállal.

 i)        A szolgáltató felelőssége nem terjed ki a szerződő fél csomagjaira és azok tartalmára érkezés és elutazás alkalmával, ki és berakodáskor, továbbá a szobába és onnan történő szállítás során.

 j)        A Vendégnek az Őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázáshoz, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyve felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
A szolgáltató kártérítési felelőssége csak akkor áll fenn, ha azt a kár bekövetkezését követően a szükséges adatokkal azonnal jelenti a szolgáltató recepcióján.

 k)      A szolgáltató kártérítési felelősségének mértéke a szerződés szerinti napi szobaár összegének legfeljebb tízszerese.

 20. A vendég betegsége, halála:

 a)      Abban az esetben, ha a vendég a szállás, szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt megbetegszik és erről a szolgáltató tudomással bír, a szolgáltató köteles orvosi segítséget felajánlani a vendég részére azzal, hogy a felajánlott és elfogadott orvosi segítség költségei a vendéget terhelik. Amennyiben az orvos fertőző betegséget állapít meg, a szolgáltató jogosult a további szolgáltatás megtagadására. Az idő előtti szálloda elhagyás miatt keletkezett többletköltség a vendéget terheli.

 b)      A vendég betegsége, vagy halála esetén a szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg, vagy az elhunyt hozzátartozója, örököse részéről, a szolgáltató által esetlegesen előlegezett orvosi költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének és a betegség, vagy halál kapcsán a szolgáltató és/vagy vendégei vagyontárgyaiban bekövetkezett károk erejéig. A vendég elhalálozását szolgáltató a szerződés időtartama lejárta előtti távozásnak tekinti és ebben az esetben a szerződéses időtartam fennmaradó részére eső díjtételt nem áll módjában a törvényes örökös, vagy örökösök részére visszatéríteni.

 21. Háziállatok:

 a)      A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szállodába bevihető háziállatok körét egyedileg a vendég ez irányú jelzését követően meghatározza és a háziállatról féynképet kérjen a Vendégtől.

 b)      A szolgáltató szállodájába bevihető háziállat - kutya, macska - a szálloda bizonyos  szobáiban a vendég felügyeletével tartható, a közös helyiségeket a szobák megközelítésére használhatják, az egyéb helyiségeket - pl.: vendéglátó egységek, wellness és terápia - azonban nem látogathatják.

 c)      Amennyiben a szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a háziállat mérete, vagy viselkedése zavarja az üzemeltetést, jogosult a háziállat fogadását megtagadni.

 22. Titoktartás:

 a)      A szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségének teljesítése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek - és amennyiben ezt a vendég a szolgáltató tudomására hozta - a szerződő fél vonatkozó belső szabályai szerint eljárni.

 23. Vis maior:

 a)      Azon okok, körülmények (pl.: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramkimaradás, sztrájk, stb.) amely felett a sem a szolgáltató, sem a vendég, vagy a szerződő fél nem bír ellenőrzéssel - vis maior - bármely felet felmentik a szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A szerződő felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy ezen okok és körülmények bekövetkezésének lehetőségét minimalizálják és az ezáltal okozott kárt, vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

 24. A teljesítés helye és a szerződő felek jogviszonyában alkalmazandó jog és az eljáró bíróság:

 a)      A teljesítés helye az a hely, ahol az elszállásoló szálloda található.

 b)      Valamennyi az elszállásolási szerződésből eredő vitával kapcsolatban, a Szolgáltató vonatkozásában, érdemben és helyileg illetékes bíróság kerül kijelölésre.

 c)      A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 25. Az adatkezelés biztonsága

 a)      A honlapunkon lévő hírlevélre való feliratkozáshoz a né és e-mail cím megadása kötelező. A Hírlevélre történő feliratkozással a Felhasználó hozzájárul megadott adati kezeléséhez. A Szolgáltató az adatokat mindaddig kezeli, ameddig azok törlését az érintett nem kéri.

 b)      A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben közvetlenül egy közvetlen link biztosítja, illetve az info@hotelsilver.hu e-mail címre vagy a Társaság 4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 25. postacímére küldött lemondási kérelem útján kérheti az érintett.

 c)      A megadott személyes adatok valódiságáért a Felhasználó felel.

 d)     A Szolgáltató az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisülés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 e)      A Szolgáltató szerver üzemeletetővel együtt gondoskodik az adatok biztonságáról.

 f)       A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személynek az adatkezelő nem ad át.

 g)      A Szolgáltató harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezetett hozzájárulása vagy kérése alapján.

 h)      A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság részére személyes adatokat kiadni, amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak. A törvényes, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a Felhasználó nem emelhet kifogást.

 26. Adatvédelmi nyilatkozat

 A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésre bocsájtott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja a azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

A Szolgáltató tevékenysége során a felhasználók adatait a Szolgáltató az Adatvédelmi törvény értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, valamint saját reklámcéljaira (amennyiben a vendég ehhez hozzájárult) használja fel.

A szállás-szolgáltatási szerződés megkötése esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat, mely módosítást a Szolgáltató a szálloda honlapján tüntet fel, illetve az érvényes ÁSZF-et a szálloda recepcióján is elhelyezi.